Poplatky za studium v roce 2020/2021

Úplata za vzdělávání

Platí se v předepsané výši za celý školní rok podle jednotlivých oborů a ve všech oborech, které žák navštěvuje.

Podle vyhlášky o ZUŠ v platném znění je stanovena následovně:

HOindividuální/skupinová výuka nástroje2500 Kč
HOindividuální/skupinová výuka zpěv2500 Kč
HOPHv 2. ročník1550 Kč
HOPHv 1. ročník1250 Kč
VOkolektivní výuka2100 Kč
TOkolektivní výuka1800 Kč
LDOkolektivní výuka1800 Kč

Splátkový kalendář a smlouvu o něm řeší na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy.

Slevy se udělují ve výjimečných případech, u současných žáků se přihlíží i k jejich studijnímu prospěchu.

Žádosti o slevu v písemné formě se všemi doklady o příjmech a žádosti o splátkový kalendář se podávají do 30. června 2020 na adresu podatelna@zus-ub.cz.

Úplata se podle § 7 odst. 2 školského zákona nevrací.

(Pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poměrnou část úplaty na základě písemné žádosti vrátit.)

Úplata za vzdělávání se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

Příspěvek KP ZUŠ

Příspěvek je využíván v souladu se stanovami Klubu přátel ZUŠ v Uherském Brodě, z.s.

Pro školní rok 2020/2021 byl stanoven ve výši 200 Kč. Tuto částku zaplatí vždy jen jeden člen rodiny.

Příspěvek KP ZUŠ vybírá třídní učitel v hotovosti.

Splatnost

Úplata za vzdělávání a příspěvek KP ZUŠ na školní rok 2020/2021 od května 2020 do 15. září 2020.

Žáci, kteří do 15. září 2020 neuhradí úplatu za vzdělávání, mohou být vyloučeni ze studia.