Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název povinného subjektu

Základní umělecká škola Uherský Brod

2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č. j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, stává s účinností od 1. 7. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

Zřizovatel:

Zlínský kraj
Tř. T. Bati 21, Zlín 761 90
tel: 577 043 111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www stránky: www.kr-zlinsky.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Uherský Brod.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mariánské náměstí 65, Uherský Brod 688 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: je shodná s poštovní adresou.
Úřadovnou školy je kancelář ve 2. patře školy.

4.3 Úřední hodiny:
pondělí, středa, pátek: 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30
v období hlavních prázdnin: středa 8:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla:

ředitelna:572 632 431
statutární zástupce ředitele: 572 634 575
ekonomický zástupce ředitele: 572 632 431
hospodářka:572 634 575
produkční:608 677 533

4.5 Adresa internetové stránky: www.zus-ub.cz

4.6 Adresa e-podatelny: podatelna@zus-ub.cz

4.7 Adresa datové schránky: uv6jmj6

4.8 Další elektronické adresy:

ředitelka školy:eva.valeckova@zus-ub.cz
statutární zástupce:tomas.lekes@zus-ub.cz
ekonomický zástupce ředitelky:ucetni@zus-ub.cz
hospodářka:hospodarka@zus-ub.cz
pověřenec GDPR:poverenec.oou@zus-ub.cz
produkční:produkcni@zus-ub.cz

5. Platby

Případné platby lze poukázat: KB, č. ú. 30031721/0100

6. IČ

IČ: 46254552

7. DIČ

DIČ: Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:
Školní vzdělávací program „Brána do světa múz“
Školní řád
Organizační řád
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet (více zde)

9. Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace je poskytovaná na základě žádosti podané:

a) ústně prostřednictvím sekretariátu školy. Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) e-mailem na adresu podatelna@zus-ub.cz. Žadatel uvede jméno a příjmení a adresu pro doručování.

c) písemně na adresu: ZUŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 65, 688 01 Uherský Brod. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelce školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu, Tř. T. Bati 22, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech je součástí rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podán.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě na sekretariátu školy nebo na webových stránkách školy.

Přihláška k přijetí ke studiu
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=317

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
http://www.msmt.cz
https://www.izus.cz/zakony_vyhlasky_a_jine_dokumenty/Vyhlaska-o-ZUS-NOVELA-2019.pdf

14.2 Vydané právní předpisy
Školní řád – v sekretariátu školy a na webových stránkách školy, na chodbě školy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – bez smluv

16.2 Výhradní licence – bez smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (více zde).

Podle §18 tohoto zákona:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí
žádné

b) počet podaných odvolání
žádné

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
žádné

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence
žádné

e) počet stížností podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
žádné

f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
žádné