Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002933
Realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na modernizaci cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personální pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II

Od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 čerpáme dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které si škola stanovila jako prioritní pro svou další činnost a směřování: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči a veřejností.

Projekt ŠABLONY ZUŠ UB je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Střední Morava – Rozvíjíme umělecké vzdělávání
Operační program Životní prostředí ZUŠ Uherský Brod – realizace úspor energie

Od června roku 2011 probíhala rekonstrukce komplexu budov bývalého stavebního učiliště na Mariánském náměstí pro potřeby Základní umělecké školy Uherský Brod, která v té době fungovala v několika již nevyhovujících prostorech. Kromě rekonstrukce stávajících budov byla přistavena nová budova ve dvorní části, která propojuje jednotlivé objekty v jeden funkční celek. Součástí projektu je i rekonstrukce plochy nádvoří včetně oplocení a komunikací.

Bylo tak vytvořeno moderní zázemí pro všechny obory ZUŠ: taneční, hudební, výtvarný i literárně dramatický. Celá stavba včetně dodávky vnitřního vybavení byla dokončena v říjnu 2012.

Spolufinancování projektu bylo zajištěno ze dvou dotačních zdrojů Evropské unie: prvním zdrojem byl Regionální operační program Střední Morava, který na základě projektové žádosti předložené pod názvem Rozvíjíme umělecké vzdělávání v rámci 16. výzvy poskytl dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši až 15,2 mil. Kč. Dotace tak do značné míry kryje náklady související se stavebními úpravami a modernizací jednotlivých učeben a výukových sálů včetně vybavení audiovizuální a počítačovou technikou a zároveň také náklady na bezbariérový pohyb mezi jednotlivými budovami i samotný přístup do objektu.

Druhým dotačním zdrojem byl Operační program Životní prostředí. V rámci 11. výzvy město Uherský Brod uspělo s projektovou žádostí pod názvem ZUŠ Uherský Brod – realizace úspor energie. Dotace poskytnutá z Fondu soudržnosti ve výši 1,3 mil. Kč v tomto případě částečně pokrývá náklady na zateplení budov, čímž umožní významné úspory v provozních nákladech základní umělecké školy.

Ostatní investiční náklady ve výši cca 34 mil. Kč uhradilo město Uherský Brod prostřednictvím úvěrového rámce určeného na dofinancování dotačních projektů města.