Literárně dramatický obor

Přípravné studium pro I. stupeň základního studia

 • trvá nejdéle dva roky
 • je určeno žákům od 5 let
 • pro žáky od 13 let bez předchozího vzdělání před studiem na II. stupni
 • cílem výuky je vzbudit zájem o zvolený obor, hravou formou žáka seznámit s formou dramatické hry, se základy artikulace a správného dýchání

I. stupeň základního studia

 • trvá sedm let
 • pro žáky od 7 let
 • těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně, a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem s využitím loutkářských prostředků
 • zahrnuje i mluvní a pohybovou průpravu zaměřenou k rozvoji technických i výrazových mluvních a pohybových dovedností, literárních či loutkovodičských dovedností žáků jako předpokladu jejich celistvého, přirozeného, sdělného a osobitého projevu.
 • vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.
 • literárně dramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění

II. stupeň základního studia

 • trvá čtyři roky
 • pro žáky od 14 let nebo plynule navazuje na studium I. stupně
 • cílem studia je připravit umělecky samostatného a tvořivého dramatického umělce, který bude vybaven technickými, výrazovými, mluvními i pohybovými znalostmi a dovednostmi, které umožňují jedinečnou interpretaci přiměřeně náročných dramatických rolí (monodramatických či souborových)

Studium pro dospělé

 • pro žáky po absolvování II. stupně studia a zájemcům od 18 let
 • cílem studia je na základě domluvy s učitelem rozvíjet individuální vzdělávací potřeby studenta (řečové dovednosti, rétorické postupy, znakovost lidského těla a pohyb v prostoru, principy dramatické výchovy a dramaterapie, utváření rolí a individuální (sólové) dramatické výstupy

Vedoucí literárně dramatického oboru

 • Mgr. Roman Švehlík

Předměty literárně dramatického oboru

 • přípravné studium:
  • Dramatická průprava
 • studium I. a II. stupně, studium pro dospělé:
  • Základy divadelní tvorby
  • Základy divadelní vědy

Profil absolventa

 • má správnou výslovnost, správně dýchá
 • přirozeným projevem ztvárňuje zadané motivace
 • předvede hereckou etudu
 • pracuje s dramatickým prostorem a orientuje se v něm
 • pracuje s ostatními kolegy (žáky) ve skupině
 • zná a využívá divadelní výrazové prostředky, podílí se na tvorbě uceleného dramatického tvaru
 • projevuje prokazatelný zájem o divadelní umění nebo o některou z jeho složek
 • je schopen zhodnotit literární či dramatické dílo (podle psaného textu nebo inscenačního tvaru)
 • přijímá kritiku (je kritický nejen k sobě, ale i k druhým)