Taneční obor

Přípravné studium

 • trvá nejdéle dva roky
 • je určeno žákům od 5 let
 • pro žáky od 13 let bez předchozího vzdělání před studiem na II. stupni
 • cílem výuky je podchytit a rozvíjet taneční nadání dětí, kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých žáků pro zvládnutí dalších stupňů výuky

Studium I. stupně

 • trvá sedm let
 • pro žáky od 7 let
 • je zaměřeno na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace pohybu, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění, základy odborného tanečního vzdělání umožní žákovi pokračovat v profesionální dráze tanečníka nebo v povolání, pro která je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem

Studium II. stupně

 • trvá čtyři roky
 • pro žáky od 14 let nebo plynule navazuje na studium I. stupně
 • vede žáka k dokonalejšímu zvládnutí tanečních technik, k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k citlivému vyjádření soudobé hudby, k hledání individuálního pohybového slovníku a vlastních námětů na jejichž základě, je žák schopen interpretace náročnějších choreografií

Studium pro dospělé

 • pro žáky po absolvování II. stupně studia a zájemcům od 18 let
 • studium obsahově navazuje na výuku II. stupně, dále rozvíjí individuální vzdělávací potřeby studenta

Vedoucí tanečního oboru

 • MgA. Karla Koutná

Předměty tanečního oboru

 • přípravné studium:
  • Taneční školka
 • studium I. a II. stupně:
  • Taneční průprava
  • Taneční techniky
  • Taneční praxe
 • studium pro dospělé:
  • Taneční techniky
  • Taneční praxe

Profil absolventa

 • správné držení těla
 • smysl pro harmonický a kultivovaný pohyb
 • schopnost vyjádřit hudební předlohu, myšlenky a pocity
 • hudební a prostorové cítění
 • individuální pohybový slovník
 • schopnost spolupráce na tvorbě choreografie
 • přehled v tanečních technikách, orientace ve formách a žánrech tanečního umění