Poplatky za studium v roce 2024/2025

Úplata za vzdělávání

Platí se v předepsané výši za celý školní rok podle jednotlivých oborů a ve všech oborech, které žák navštěvuje.

Podle vyhlášky o ZUŠ v platném znění je stanovena následovně:

HOpřípravné studium – 1. ročník1550 Kč
HOpřípravné studium – 2. ročník1950 Kč
HOindividuální / skupinová výuka hry na nástroj – základní studium a studium pro dospělé3150 Kč
HOindividuální / skupinová výuka zpěvu – základní studium a studium pro dospělé3150 Kč
VOpřípravné studium, základní studium a studium pro dospělé2650 Kč
TOpřípravné studium1950 Kč
TOzákladní studium a studium pro dospělé2250 Kč
LDOpřípravné studium1950 Kč
LDOzákladní studium a studium pro dospělé2250 Kč

Splátkový kalendář a smlouvu o něm řeší na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy.

Slevy se udělují ve výjimečných případech, u současných žáků se přihlíží i k jejich studijnímu prospěchu.

Žádosti o slevu v písemné formě se všemi doklady o příjmech a žádosti o splátkový kalendář se podávají do 30. června 2024 na adresu podatelna@zus-ub.cz.

Úplata se podle § 7 odst. 2 školského zákona nevrací.

(Pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poměrnou část úplaty na základě písemné žádosti vrátit.)

Úplata za vzdělávání se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

Příspěvek KP ZUŠ

Příspěvek je využíván v souladu se stanovami Klubu přátel ZUŠ v Uherském Brodě, z.s.

Pro školní rok 2024/2025 byl stanoven ve výši 400 Kč. Tuto částku zaplatí vždy jen jeden člen rodiny.

Příspěvek KP ZUŠ se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

Splatnost

Úplata za vzdělávání na školní rok 2024/2025 jsou splatné do 15. září 2024.
Číslo účtu: 30031721/0100

Příspěvek KP ZUŠ na školní rok 2024/2025 je splatný do 31. října 2024.
Číslo účtu: 223832189/0600

Žáci, kteří do 15. září 2024 neuhradí úplatu za vzdělávání, mohou být vyloučeni ze studia.