Klub přátel ZUŠ

Klub přátel Základní umělecké školy v Uherském Brodě je neziskový spolek rodičů žáků ZUŠ, jejich přátel a ostatních občanů. Jeho posláním je propagace činnosti ZUŠ a zvýšení úrovně kulturního života a vzdělanosti v regionu působnosti ZUŠ.

Cíle KP ZUŠ:

  • pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí pro své členy a širší veřejnost
  • propagace činnosti ZUŠ a kulturních akcí pořádaných ZUŠ
  • koordinace, podpora a prosazování akcí na veřejnosti, propagační reklamní, ediční a jiné činnosti podporující rozvoj klubu
  • prosazování oprávněných zájmů žáků ZUŠ a jejich rodičů
  • poskytování materiální, finanční a jiné pomoci žákům ZUŠ či jejich rodičům

Členství, práva a povinnosti členů:

  • členem KP ZUŠ se stávají rodiče žáků ZUŠ a další občané, kteří zaplatí členský příspěvek a souhlasí s jeho stanovami
  • členský příspěvek se platí na období školního roku, o jeho výši na příslušný školní rok rozhoduje Rada na návrh Výboru, je splatný při vstupu do KP ZUŠ a dále pak na každý školní rok předem do 30.6. kalendářního roku
    /výňatky ze Stanov KP ZUŠ/

Příspěvek KP ZUŠ na jednotlivý školní rok byl stanoven ve výši 200,- Kč. Tuto částku zaplatí vždy jeden člen rodiny. Příspěvek se platí v hotovosti třídnímu učiteli, který vystaví potvrzení o platbě.

V případě, že žák navštěvuje více oborů ZUŠ, předloží toto potvrzení o zaplacení příspěvku KP ZUŠ k nahlédnutí příslušným učitelům.